CKV Consult Lídri tvoria realitu
 
 
  Deliaca bodka   Domov   Deliaca bodka   Fondy EÚ   Deliaca bodka   Simulačné hry   Deliaca bodka   Vzdelávanie   Deliaca bodka   O nás   Deliaca bodka   Kontakt   Deliaca bodka  
   
Členstvo v organizáciách  

Členstvo v organizáciách


Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých

Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých - reprezentatívna organizácia združujúca inštitúcie celoživotného vzdelávania, založená 12. marca 1991 so sídlom v Bratislave. Asociácia organizuje pre svojich členov odborné semináre, tematicky zamerané na aktuálne problémy vzdelávania dospelých.
Viac o AIVD ...

 
Slovenská obchodná a priemyselná komora

Slovenská obchodná a priemyselná komora je verejno-právna inštitúcia pôsobiaca na území Slovenskej republiky, ktorá vyvíja činnosť na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a v zahraničí.
Viac o SOPK ...

 
Francúzsko - Slovenská obchodná komora

Francúzsko - Slovenská obchodná komora - jej cieľom je rozvíjať obchod medzi Francúzskom a Slovenskou republikou, napomáhať rozvoju dvojstranných obchodných vzťahov a narastaniu objemu francúzskych investícií na Slovensku. Je medzinárodným nevládnym a neziskovým združením s 233 členmi.
Viac o FSOK ...

 
ERSA - European Regional Science Association

ERSA - European Regional Science Association, spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku združuje vedeckých pracovníkov, praktikov, študentov a priaznivcov v oblasti regionálneho rozvoja.
Viac o ERSA ...

 
Národná sieť rozvoja vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka - priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka. Podieľa sa na implementácii Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020.
Viac o NSRV SR ...

 
Centrum pre rozvoj kreativity a inovácie

Centrum pre rozvoj kreativity a inovácie - cieľom združenia je rozvíjať a podporovať tvorivosť a využívať kreatívne techniky v každej oblasti života. CCI organizuje vzdelávanie v tejto oblasti, pripravuje a rieši projekty, zapája sa do medzinárodných projektov a partnerských sietí zameraných na kreativitu a inováciu.

 
Združenie žien v podnikaní

Združenie žien v podnikaní - je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podporovať aktivity zamerané na rozvoj podnikania a tvorbu zamestnanosti v jednotlivých regiónoch Slovenska s dôrazom na malé podnikanie žien a rodinné podnikanie.